menu11 menu12 menu13 menu14
menu21
menu31
menu41
menu51
menu61
menu71
menu81
 

Psychiatrická péče a psychoterapie pro děti, dorost a dospělé

Formy konzultace:

  • komplexní psychiatrické vyšetření: pohovor s klientem zaměřený na popis obtíží, zvážení možných příčin a stanovení vhodné léčebné strategie.
  • komplexní pedopsychiatrické vyšetření: pohovor s dítětem a s rodiči. Po stanovení problému a jeho příčin se společně dohodneme na dalším léčebném postupu. Ten může probíhat různými formami i jejich kombinací (viz níže).
  • individuální psychoterapie představuje pravidelná setkávání pacienta a terapeuta, v rámci kterých získává pacient lepší náhled na své emoční stavy, souvislosti mezi vnějším světem, životními okolnostmi, vztahy s druhými lidmi a svou osobností. Hlubší a podrobnější pochopení vlastního duševního i tělesného prožívání umožňuje vyvážený osobnostní růst, opouštění nefunkčních schémat jednání a/nebo nalézání nových postojů k okolnímu světu i k sobě samému. Individuální psychoterapie pro děti a dospívající může probíhat formou rozhovoru, společné hry, imaginace apod, přičemž zohledňuje věk a aktuální vývojové potřeby.
  • rodinná terapie spočívá v pravidelných setkáváních rodiny (dítě/dospívající, rodiče, sourozenci, event. prarodiče) s cílem odhalení příčin a nalezení řešení konfliktů, komunikačních obtíží a dalších problémů uvnitř rodiny. Je zpravidla nedílnou součástí léčby většiny psychických obtíží u dětí a adolescentů.
  • farmakoterapie je použita se souhlasem pacienta a jeho rodičů v případě, kdy nelze výrazné obtíže dostatečně ovlivnit psychoterapeutickými prostředky.

Uváděné služby mohu poskytovat rovněž ve francouzském jazyce.


empty2
dummy dummy dummy dummy dummy dummy dummy